Resocjalizacja

Cel studiów: Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji mają na celu udoskonalenie i pogłębienie umiejętności słuchaczy z dziedziny nauk pedagogicznych i zdobycie przez nich odpowiednich kwalifikacji do pracy z osobami, które są niedostosowane społecznie. Absolwent zna metodykę i zasady pracy resocjalizacyjnej oraz jest przygotowany do pracy w ośrodkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych. Zdobywa także specjalistyczne umiejętności i kompetencje potrzebne do diagnozowania, projektowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej zarówno w odniesieniu do grup, jak i poszczególnych jednostek.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Zasady etyki pedagoga.

 2. Systemy pedagogiczne. Zarys wykładu.

 3. Metody i techniki badań pedagogicznych.

 4. Propedeutyka psychologii ogólnej, rozwojowej  i klinicznej.

 5. Podstawy wychowania w ujęciu teoretycznym.

 6. Podstawa nauczania w ujęciu teoretycznym.

 7. Pedagogika społeczna.

 8. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

 9. Propedeutyka prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Penologia.

 10. Kryminologia z wiktymologią i suicydologią.

 11. Organizacja systemów resocjalizacji. Podstawy prawne.

 12. Europejskie modele i systemy resocjalizacji.

 13. Psychologia sądowa i penitencjarna.

 14. Zespół nieprzystosowania społecznego.

 15. Patologie społeczne.

 16. Pedagogika resocjalizacyjna.

 17. Metody i techniki resocjalizacji.

 18. Cele i zakres pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej.

 19. Socjoterapia i profilaktyka społeczna.

 20. Profilaktyka i terapia uzależnień.

 21. Warsztaty umiejętności wychowawczych.

 22. System edukacji resocjalizacyjnej poprzez projekty.

 23. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz osoby, które ze względu na charakter swojej pracy zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym.

Liczba godzin: 208

Czas trwania studiów: 2 semestry