Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cel studiów: Studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej wraz z przygotowaniem do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Absolwent pozna zagadnienia dotyczące systemu zatrudnienia, ochrony i nadzoru pracy oraz zasady i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zna najnowszą praktykę stosowania prawa pracy, a także potrafi rozwiązywać określone problemy powstające na linii pracownik-pracodawca.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Propedeutyka systemu prawa pracy.

 2. Analiza stosunku pracy.

 3. Organizacja czasu pracy i urlopów pracowników.

 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 5. Świadczenia przysługujące pracownikowi ze stosunku pracy.

 6. Odpowiedzialność materialna i porządkowa w ramach stosunku pracy.

 7. Organizacja i prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 8. Źródła i zakres obowiązywania zbiorowego prawa pracy.

 9. Regulacje europejskiego i międzynarodowego prawa pracy.

 10. Organizacja i zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 11. Procedura cywilna w sprawach osób samozatrudnionych (umowy o dzieło, umowa zlecenia).

 12. Podstawy prawne systemu promocji zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu.

 13. Formy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

 14. Postępowanie polubowne w sporach z zakresu prawa pracy.

 15. Organizacja systemu kontroli w ramach prawa pracy.

 16. Postępowanie przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym w sprawach z zakresu prawa pracy.

 17. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz osoby, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy lub zajmują się ubezpieczeniami społecznymi, a chciałyby wzbogacić dotychczasowa wiedzę.

Liczba godzin: 214

Czas trwania studiów: 2 semestry