Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Cel studiów: Zadaniem studiów podyplomowych z kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym jest wykształcenie umiejętności pozwalających na profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego. Absolwent zna zasady i metody organizowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego, a także posiada umiejętność kreowania odpowiednich postaw w kontaktach z osobami audytowanymi i kontrolowanymi.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. System finansów publicznych. Zarys wykładu.

 2. Zasady, pojęcia i modele analizy finansowej.

 3. Techniki, metody i narzędzia kontroli zarządczej.

 4. Organizacja systemu zarządzania finansami.

 5. Organizacja i zarządzanie.

 6. Propedeutyka wiedzy o rachunkowości.

 7. Rachunkowość budżetowa. Zarys wykładu.

 8. Organizacja i funkcjonowanie rachunkowości zarządczej. Controlling.

 9. Podstawowe pojęcia i modele audytu wewnętrznego.

 10. Organizacja, tryb przeprowadzania i zarządzanie audytem wewnętrznym.

 11. Uwarunkowania, techniki, metody i narzędzia audytu wewnętrznego.

 12. Realizacja zadań audytowych.

 13. Zastosowanie metod statystycznych w audycie.

 14. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego.

 15. Krajowe wytyczne przeprowadzania audytu.

 16. Kryteria oceny audytu wewnętrznego.

 17. Prawo administracyjne.

 18. Prawo zamówień publicznych.

 19. Ocena i klasyfikacja ryzyka w działalności audytora.

 20. Zastosowanie narzędzi i technik psychologicznych w audycie i zarządzaniu.

 21. Zastosowanie systemów i technik informatycznych w audycie i kontroli.

 22. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz osoby chcące pracować w komórkach audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.

Liczba godzin: 210

Czas trwania studiów: 2 semestry