Język angielski w biznesie

Cel studiów: Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w biznesie mają na celu zwiększenie zdolności konwersacyjnych słuchaczy oraz rozszerzenie ich zasobu fachowego słownictwa. Absolwent posiada umiejętność czytania i pisania tekstów biznesowych, przygotowywania i tłumaczenia umów, przeprowadzania spotkań biznesowych i skutecznych negocjacji, co pozwala mu na sprawne funkcjonowanie w anglojęzycznym środowisku biznesowym.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

  1. Formy i specyfika korespondencji biznesowej.

  2. Zestaw pojęć biznesowych-język biznesu.

  3. Gramatyka praktyczna języka biznesu.

  4. Specyfika języka tekstów, reklam i promocji.

  5. Formy i słownictwo języka spotkań biznesowych oraz negocjacji.

  6. Zagadnienia translakcji tekstów ekonomicznych i prawnych.

  7. Propedeutyka wiedzy gospodarczej i ekonomicznej państw z zakresu angielskiego obszaru językowego.

  8. Komunikacja interpersonalna i interkulturowa w biznesie.

  9. Seminarium dyplomowe. 

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) chcące podnieść swoje kwalifikacje językowe w zakresie języka specjalistycznego oraz osoby współpracujące z partnerami zagranicznymi.

Liczba godzin: 204

Czas trwania studiów: 2 semestry