Interwencja i zarządzanie kryzysowe

Cel studiów: Studia podyplomowe z interwencji i zarządzania kryzysowego  mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, interwencją kryzysową oraz z zarządzaniem tymi procesami. Absolwent jest przygotowany do edukowania pracowników w zakresie postępowania w razie zagrożeń kryzysowych. Potrafi diagnozować zagrożenia zarówno naturalne, społeczne, jak i ekonomiczne czy techniczne.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach traumy i zespołu stresu pourazowego.

 2. Kryzysowe aspekty śmierci.

 3. Suicydologia. Zapobieganie i interwencja w przypadkach kryzysów suicydalnych.

 4. Organizacja i sposób prowadzenia interwencji w przypadkach zagrożenia życia.

 5. Diagnoza i modele interwencji kryzysowej w ujęciu teoretycznym.

 6. Specyfika pracy i podstawowe zasady interwencji kryzysowej.

 7. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego w katastrofach zbiorowych.

 8. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem osób i mienia w sytuacjach kryzysowych.

 9. Organizacja i formy diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz pomocy ofiarom wypadków i katastrof.

 10. Formy i mechanizmy zapobiegania i reakcji w przypadku katastrof, wypadków oraz zagrożeń ekologicznych.

 11. Ocena efektywności interwencji kryzysowych.

 12. Diagnozowanie i opisywanie sytuacji kryzysowych.

 13. Wsparcie indywidualne i społeczne osobom dotkniętym kryzysem.

 14. Organizacja kooperacji instytucji, organów i organizacji świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych.

 15. Zespół uzależnienia i współuzależnienia w aspekcie rozmowy motywującej w sytuacji kryzysowej.

 16. Opisywanie i diagnoza przemocy oraz podstawowe metody wsparcia ofiary.

 17. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Liczba godzin: 210

Czas trwania studiów: 2 semestry