BHP

Cel studiów: Celem studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapoznanie słuchaczy z metodami szacowania i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i diagnozowania zagrożeń mających miejsce w środowisku pracy. Absolwent zna przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawnych związanych z problematyką bhp oraz potrafi opracować i przedstawić przedsiębiorcy propozycję najskuteczniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa w skali zakładu pracy, niwelowania obecnych zagrożeń istniejących w zakładzie pracy, czy też poszczególnych stanowisk pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” ukończenie studiów podyplomowych pozwala na pełnienie funkcji  starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Zarys polskiego i europejskiego prawa pracy.

 2. Metodyka i dydaktyka szkoleń z zakresu BHP.

 3. Dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem zawodowym.

 4. Organizacja oraz uwarunkowania techniczne systemu bezpiecznej pracy.

 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

 6. Zarządzanie i kontrola systemów bezpieczeństwa pracy.

 7. Psychologia pracy.

 8. Przepisy przeciwpożarowe i ochrona środowiska w prawie pracy.

 9. Podstawy ratownictwa medycznego i udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków pracowniczych.

 10. Praktyka.

 11. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister), a także osoby pracujące w służbach bhp.

Liczba godzin: 201

Czas trwania studiów: 2 semestry