Asystent rodziny i koordynator rodziennej opieki zastępczej

Ukończenie specjalności asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do pracy z rodziną, która nie radzi sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do sporządzenia planu pracy z rodziną, wystawiania opinii oraz wniosków o rodzinie i jej członkach. Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do udzielania pomocy rodzinie, eliminacji patologii rodzinnych, poprawy sytuacji materialnej i życiowej rodziny.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej,

- Centrach Pomocy Rodzinie,

- domach pomocy społecznej,

- ośrodkach interwencji kryzysowej,

- ośrodkach adopcyjnych,

- schroniskach,

- placówkach resocjalizacyjnych,

- domach dziennego pobytu.