Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Specjalność służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terytorialnego, ekonomicznego i ekonomiki obrony. Absolwent wykazuje się znajomością zasad dowodzenia i technik operacyjnych, a także wiedzą z zakresu funkcjonowania służb specjalnych i innych służb oraz formacji w systemie bezpieczeństwa państwa. Potrafi analizować zjawiska w zakresie obronności, związane z bezpieczeństwem państwa w skali państwowej i międzynarodowej. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie prawa, w szczególności prawa karnego, postępowania w sprawach nieletnich, prawa celnego i dewizowego. Studia o tej specjalności dadzą absolwentom możliwość zaznajomienia się z metodami i technikami resocjalizacji oraz z zadaniami funkcjonariuszy służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- Policji,

- Straży Miejskiej,

- Straży Pożarnej,

- Żandarmerii Wojskowej,

- Wojsku Lądowym,

- Siłach Powietrznych,

- Marynarce Wojennej,

- formacjach Obrony Cywilnej,

- służbach celnych,

- służbach penitencjarnych,

- straży granicznej,

- Inspekcji Transportu Drogowego,

- Straży Ochrony Lotnisk,

- Straży Ochrony Kolei,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencji Wywiadu,

- Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

- Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

- Służbie Wywiadu Wojskowego,

- Biurze Ochrony Rządu,

- Straży Marszałkowskiej,

- strażach gminnych (miejskich).