Organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym

Celem studiów o specjalności organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu organizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem operacji ratowniczych, służących likwidacji skutków nagłych zdarzeń, przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Absolwent tej specjalności wykazuje się umiejętnościami sprawnego organizowania i planowania zespołów zarządzania kryzysowego oraz ustalania kryteriów podczas kierowania akcjami ratunkowymi. Posiada elementarną wiedzę na temat postępowania z osobami poszkodowanymi w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Potrafi sprawnie rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać skuteczność i przydatność procedur stosowanych w systemie bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

 

- służbach ratowniczych oraz służbach zarządzania kryzysowego,

- Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- centrach zarządzania i powiadamiania ratowniczego,

- strukturach ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego i drogowego,

- służbach likwidujących zagrożenie powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi.