O uczelni

DLACZEGO U NAS?

KSZTAŁCENIE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Obecny rynek pranews_5cy jest wymagający, a pracodawcy chętniej zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym, oczekując od kandydatów nie tylko profesjonalnej wiedzy, ale również umiejętności i kompetencji społecznych.

Cenieni i poszukiwani są pracownicy, którzy dbają o swój stały rozwój oraz doskonalą i uzupełniają swoje kwalifikacje.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub podnieść swoje kwalifikacje – skorzystaj z szerokiej oferty kierunków kształcenia i zdobądź ciekawy zawód w Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Nasza Uczelnia stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy. Oferta edukacyjna, w szczególności specjalnościowa, jest przygotowana we współpracy z pracodawcami działającymi w obszarach związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez BWSG.

Współpraca z pracodawcami koncentruje się także na organizacji praktyk oraz różnego rodzaju warsztatów, co umożliwia poznanie specyfiki i złożoności procesu funkcjonowania różnych podmiotów rynku.

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA

Oferujemy kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich), w ramach których proponujemy atrakcyjne specjalności.

Wszechstronna oferta studiów podyplomowych pozwala zdobyć dodatkowe kwalifikacje, uzupełnić lub zaktualizować już posiadane umiejętności i kompetencje.

Studentom proponujemy udział w dodatkowych nieodpłatnych kursach i szkoleniach oraz udział w zajęciach ruchowych, zachęcających do dbania o kondycję fizyczną i zdrowie.

DOGODNE WARUNKI STUDIOWANIA

Zajęcia dla studentów organizujemy w systemie niestacjonarnym, czyli sobotnio-niedzielnym, aby łatwo pogodzić naukę z pracą zawodową.

PROFESJONALNA KADRA AKADEMICKA

W Bydgoskiej Wyższej Szkole Głównej opiekę naukową i dydaktyczną nad studentami sprawują wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, dzięki którym zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przebiega w przyjaznej, inspirującej i kreatywnej atmosferze.

Nauczyciele BWSG to uznana kadra naukowo-dydaktyczna z najlepszych uczelni publicznych i niepublicznych z Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi i Poznania oraz specjaliści-praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Dla procesu kształcenia stanowi to szczególnie cenną wartość z punktu widzenia aktualności programów kształcenia i przekazywanej wiedzy.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I NOWOCZESNE METODY

Dbamy o wysoką jakość kształcenia, wdrażając nowoczesne i efektywne formy nauczania oraz łącząc wiedzę z doskonaleniem umiejętności praktycznych.

Wdrażamy nowoczesne mechanizmy monitorowania i zapewniania jakości kształcenia, które umożliwiają budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. W proces ten angażujemy studentów, nauczycieli, innych pracowników Uczelni oraz przedstawicieli pracodawców.

Opieramy się na metodach kształcenia skoncentrowanych na studencie (Student-Centered Learning), które zalecane są przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inspirujemy studentów do rozszerzania zainteresowań, przygotowujemy ich do stawiania czoła wyzwaniom oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, dzięki czemu absolwenci skutecznie włączą się do życia społecznego i zawodowego.

BOGATA INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA

Do Waszej dyspozycji są bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe oraz wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny – laptopy, projektory multimedialne, tablice interaktywne, ekrany projekcyjne oraz sale komputerowe z dostępem do Internetu.

Stale monitorujemy zasoby techniczne, aby zapewniać prawidłową organizację procesu dydaktycznego oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ROZWOJU REGIONU

Rozwijamy współpracę z władzami regionu kujawsko-pomorskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie województwa. Inicjujemy lub podejmujemy sformułowane przez nie zadania badawcze, społeczno-kulturalne i edukacyjne.

Prowadzimy działania popularyzujące naukę, które koncentrują się na organizacji konferencji i aranżowaniu spotkań z czołowymi postaciami różnych środowisk.

Celem tych prac jest odpowiedź na oczekiwania i potrzeby lokalne oraz działanie na rzecz rozwoju regionu.