Akademia coachingu

Cel studiów: Studia podyplomowe pod nazwą Akademia Coachingu mają na celu przygotowanie słuchaczy  do efektywnego wykorzystywania narzędzi składających się na warsztat coacha. Absolwent zna metody pracy z klientem oraz potrafi wykorzystać różne środki coachingowe w praktyce. Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych coachów zajmujących się zarówno sferą doradztwa indywidualnego, jak i zespołowego.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Propedeutyka coachingu.

 2. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w coachingu.

 3. Komunikacja i tworzenie relacji coachingowej.

 4. Podstawy socjologiczne i kulturowe coachingu.

 5. System oceniana coachingu.

 6. Kompetencje i narzędzia pracy coacha.

 7. Etyka w coachingu.

 8. Organizacja sesji coachingowych.

 9. Coaching w ujęciu indywidualnym i zbiorowym – podobieństwa i różnice.

 10. Warsztaty: coaching zespołów, coaching rozwoju kariery, biznes coaching, coaching konfliktu, coaching stresu, coaching sportowy, life-coaching.

 11. Seminarium dyplomowe.

 Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister) chcące zdobyć umiejętność prowadzenia sesji coachingowych. Studia te przeznaczone są także dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, czy też rozwijających swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Liczba godzin: 251

Czas trwania studiów: 2 semestry