Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

Cel studiów: Studia podyplomowe z administracji i zarządzania finansami publicznymi mają na celu przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w administracji i instytucjach publicznych poprzez poszerzenie ich wiedzy z dziedziny funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności sektora finansów publicznych. Absolwent dysponuje wiadomościami teoretycznymi i praktycznymi, a także posiada umiejętność diagnozowania i analizowania procesów występujących w gospodarce finansowej zarówno Państwa, jak i samorządu terytorialnego.

Zagadnienia objęte programem nauczania:

 1. Prawo pracy w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 2. Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.

 3. Procedura administracyjna.

 4. Analiza finansowa.

 5. Kapitał ludzki w administracji publicznej-zasady zarządzania i organizacji.

 6. Pojęcie i funkcje budżetu zadaniowego.

 7. Postępowanie w sprawie pozyskania dofinansowania ze źródeł europejskich.

 8. Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.

 9. Organizacja zarządzania finansami administracji publicznej.

 10. Zarządzanie projektami.

 11. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu.

 12. Sposoby zarządzania konfliktem w jednostkach samorządu terytorialnego.

 13. System konsultacji społecznych.

 14. Samorząd terytorialny. Zasady i organizacja.

 15. System zarządzania jakością administracji publicznej.

 16. Propedeutyka wiedzy o rachunkowości. Rachunkowość budżetowa.

 17. Seminarium dyplomowe.

Adresaci studiów: Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Liczba godzin: 204

Czas trwania studiów: 2 semestry