Instytucje i usługi rynku pracy

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach rynku pracy realizujących zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Absolwenci specjalności instytucje i usługi rynku pracy będą realizować w swej przyszłej pracy zawodowej społecznie użyteczne cele i zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Wskazane zadania są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- urzędach pracy,

- agencjach pracy,

- działach kadrowych przedsiębiorstw,

- publicznych służbach zatrudnienia,

- instytucjach szkoleniowych,

- instytucjach administracji rządowej i samorządowej.