Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Specjalność zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i radiologicznego, bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska, bezpieczeństwa kulturowego i ochrony dóbr kultury, a także systemów ratownictwa. Absolwent potrafi analizować zjawiska społeczne i ustrojowe związane z bezpieczeństwem w skali państwowej i lokalnej. Studia o tej specjalności pozwalają absolwentom na właściwe rozumienie zadań profesjonalnych i społecznych pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

- jednostkach administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego,

- jednostkach samorządu terytorialnego,

- organizacjach dot. działań ratowniczych (ratownictwo górskie, wodne, morskie),

- służbach organizacyjno-logistycznych,

- centrach zarządzania kryzysowego,

- służbach likwidujących zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami   terrorystycznymi,

- Policji,

- Straży Pożarnej,

- Straży Granicznej,

- Siłach Zbrojnych,

- Inspekcji Transportu Drogowego,

- przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.