Strategia Uczelni

Strategia Uczelni na najbliższe lata jest ściśle powiązana z Misją BWSG.Wpisuje się także w misję, wizję i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku, opracowane w ramach projektu „Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym w tym modeli zarządzania uczelniami różnych typów, modelu zarządzania jakością uczelni”, oraz w strategię środowiskową opracowaną pod auspicjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Celami strategicznymi Bydgoskiej Wyższej Szkoły Głównej są:

 • dbałość o doskonalenie jakości kształcenia,

 • wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia,

 • poszerzanie oferty edukacyjnej,

 • nowe kierunki studiów,

 • nowe specjalności w ramach istniejących kierunków studiów,

 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich),

 • rozwój oferty studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów,

 • rozwój studenckiego ruchu naukowego,

 • wspieranie i rozwój własnej kadry naukowo-dydaktycznej,

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach związanych z prowadzonymi kierunkami,

 • organizowanie konferencji naukowych i innych przedsięwzięć popularyzujących naukę,

 • pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z pracodawcami,

 • rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej,

 • poszerzanie infrastruktury dydaktycznej i naukowej Uczelni,

 • kreowanie wizerunku i budowanie pozycji Uczelni w środowisku akademickim.