Misja Uczelni

MISJĄ BYDGOSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ JEST:

Kształcenie kompetentnych kadr na potrzeby sektora prywatnego i publicznego oraz dla organizacji pozarządowych.

Bydgoska Wyższa Szkoła Główna pragnie rozwijać i kształtować u swoich studentów (przyszłych absolwentów) wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z uwzględnieniem kompetencji kluczowych, określonych przez Parlament Europejski i Radę oraz charakteru poszczególnych kierunków studiów.

W procesie kształcenia koncentrujemy się na doskonaleniu i rozwijaniu:

  • swobody komunikowania się i posługiwania się językiem polskim,

  • porozumiewania się w językach obcych,

  • kompetencji informatycznych,

  • umiejętności uczenia się przez całe życie,

  • kompetencji społecznych oraz kształtowaniu postaw obywatelskich i etycznych,

  • inicjatywności i przedsiębiorczości,

  • świadomości i ekspresji kulturalnej.